Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас гаргасан тогтоол шийдвэр

 

Нэрс

 

1

Хяналт шалгалтанд хяналтын хуудас хэрэглэх журам.                                                   Татаж авах...

  2 Хяналтын хуудас боловсруулах аргачлал.                                                                       Татаж авах...
 

3

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 173 дугаар тушаал                               Татаж авах...

  4 Автомашин хэрэглэх журам                                                                                               Татаж авах
   5

 Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг ашиг сонирхолын

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм                                                                 Татаж авах...

   6  Бүтээгдэхүүнээс дээж авах, хадгалах, тээвэрлэх заавар журам                                     Татаж авах...

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ