“Хамтын хяналт, аюулгүй ажиллагаа”сэдэвт сургалт

2020 оны 1 сарын 10 125

18 сумдын Байгаль орчны хяналтын болон Мал эмнэлгийн улсын байцаагчид, Говийн Их Дархан Цаазат газрын “А” бүсийн хамгаалалтын захиргааны холбогдох мэргэжилтнүүдийг  чадавхижуулах зорилгоор Хамтын хяналт, аюулгүй ажиллагаасэдэвт сургалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 09,10-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, сургалтын явцад улсын байцаагчдаас мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт авч, цаашид анхаарах асуудлаар ярилцлага зохион байгуулав.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ