"Эрүүл аюулгүй орчин- Таны оролцоо " сэдэвт сарын аяны хүрээнд

2019 оны 4 сарын 19 654

"Эрүүл аюулгүй орчин- Таны оролцоо " сэдэвт сарын аяны хүрээнд чандмань сумын 70 гаруй иргэд хѳдѳлмѳрчдѳд нийгмийн даатгалын багц хууль, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай, эрчим хүчний тухай хуулиудаар салбарын сургалт зохион байгуулж, 13 тѳрлийн давхардсан тоогоор 246 ширхэг гарын авлага материал тарааж, 16 ААНБ-д 7 тѳрлийн 26 заалттай зѳвлѳмж материал ѳгч ажиллалаа

3 ААНБ-д тѳлѳвлѳгѳѳт шалгалт хийж, 3 ААНБ-д зѳвлѳн туслах үйлчилгээ үзүүлэхэд нийт 22 зѳрчил илэрч 4 зѳрчлийг газар дээр нь арилгуулж ажиллалаа

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ