Тандалт судалгаа

2019 оны 4 сарын 18 359

“Иргэдийн  оролцоонд-байгаль орчны хяналт” сарын аяны хүрээнд МХЕГ-ын даргын баталсан 01/83 дугаартай  “Аюултай хог хаягдал үүсгэгч, хүлээн авагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хадгалалт, тээвэрлэлтийн байдалд тандалт судалгаа хийх тухай” удирдамжийн дагуу  Есөнбулаг сумын Жаргалант Алтай өрхийн эмнэлэг, Гэгээн хүслэн од ХХК –ийн  шүдний эмнэлгийн үйл ажиллагаанд аюултай хог хаягдлын тээвэрлэлт,  хадгалалтын байдал,  тухайн хог хаягдлыг хадгалах нөхцөлийг хангасан орчинд хадгалж буй эсэхэд хяналт шалгалтын ажлыг эхлүүлэв.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ