Нээлттэй хаалганы өдөр

2019 оны 10 сарын 23 216

Мэргэжлийн хяналтын газар нь 21 хяналтын чиглэл, нэгдсэн лабораторийн үйл ажиллагааг суратлчилан 8 зурагт хуудас, 52 төрлийн 617 гарын авлага, брошур тарааж, 7 иргэн, байгууллагад зөвлөгөө, мэдээлэл өгч МХЕГ-ын даргын 2017 оны №149 тоот тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад чиг үүргийн хамааралгүй асуудлын жагсаалт”-д тусгасан  асуудлаар зөвлөмж бэлтгэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд сурталчилах ажлыг зохион байгуулсан.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ